top of page

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

„SAUERIANUM” W DREZDENKU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” w Drezdenku zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 89.20.104 z późniejszymi zmianami). 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując swym zasięgiem gminy przygraniczne Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Drezdenko. 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Drezdenko.

 

§ 2. Cele Stowarzyszenia i Sposoby realizacji

 

1. Stowarzyszenie, jego członkowie i sympatycy chcą propagować wśród szerokiego kręgu słuchaczy muzykę solową i kameralną z udziałem organów, zarówno dawną jak i współczesną. 2. Stowarzyszenie wspiera i promuje artystów-muzyków, zwłaszcza młodych laureatów konkursów poprzez organizowanie koncertów, seminariów i przeglądów muzycznych, warsztatów itp. poświęconych muzyce organowej i kameralnej. 3. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją i prowadzeniem Letniego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Drezdenku. 4. Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku odkrywania, ratowania i promocji historycznego instrumentarium organowego Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ze szczególnym uwzględnieniem organów Wilhelma Sauera. 5. Stowarzyszenie stara się o pozyskanie funduszy na realizację w/w celów. 6. Stowarzyszenie prowadzi inną działalność kulturalną

 

 

§ 3. Członkostwo

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać: a) pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bez biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia c) małoletni poniżej 16 lat wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz bez prawa do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków d) cudzoziemcy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna.2 3. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji wstąpienia. 4. Członkowie mają prawo: a) wyborcze czynne i bierne z zastrzeżeniem pkt. 1 b) i c) b) zgłaszania wniosków pod głosowanie c) uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia 5. Członkowie mają obowiązek: a) przestrzegania Statutu b) opłacania składek członkowskich (z opłacania składek zwolnieni są małoletni członkowie Stowarzyszenia) c) stosowania się do uchwał Stowarzyszenia d) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez organy Stowarzyszenia 6. Utrata członkostwa następuje w wypadku: a) śmierci b) oświadczenia o wystąpieniu c) wykluczenia z powodu niewykonywania obowiązków Statutowych d) likwidacji Stowarzyszenia 7. Wykluczenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, który stwierdza ustanie członkostwa. 8. Wykluczony członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

 

§ 4. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 3. Organem kontrolno-rewizyjnym w Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna. § 5. Walne Zebranie Członków 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: a) uchwalenie Statutu b) uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia c) wybór i odwołanie: - Zarządu - Komisji Rewizyjnej d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów wymienionych w punkcie 1 c) e) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia 2. Przed rozpoczęciem obrad Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów przewodniczącego, który kieruje przebiegiem obrad, oraz protokolanta. § 6. Zarząd Stowarzyszenia 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności. 2. Zarząd składa się z Prezesa, jego Zastępcy i Skarbnika. 3. Sposób wyboru Zarządu: a) Zarząd konstytuuje się na walnym zebraniu w wyborach bezpośrednich, równych i jawnych b) kandydat na członka Zarządu musi uzyskać poparcie przynajmniej 3 osób, członków Stowarzyszenia3 c) spośród kandydatów na członków Zarządu, członkowie Stowarzyszenia wybierają Prezesa, jego Zastępcę oraz Skarbnika, większością głosów przy udziale co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia; każde głosowanie przeprowadza się odrębnie, a kandydat wybrany nie ma biernego prawa wyborczego w kolejnym głosowaniu d) w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą ilość głosów, o wyborze jednego z nich decyduje losowanie e) jeśli wybrany odmawia objęcia funkcji głosowanie przeprowadza się ponownie f) dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do czasu wybrania kolejnego Zarządu 4. Do kompetencji Zarządu należy: a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków d) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia 5. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy: a) ustalanie tematyki zebrań Zarządu b) zwoływanie zebrań Zarządu co najmniej raz na kwartał c) organizacja wykonania uchwał d) reprezentacja Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 9 pkt 5 6. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia pełni jego funkcje do czasu ustania przyczyn uniemożliwiającej pełnienie tych funkcji przez Prezesa Stowarzyszenia. 7. Do kompetencji Skarbnika należy administrowanie majątkiem oraz finansami Stowarzyszenia. 8. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. 9. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków: a) z własnej inicjatywy b) na żądanie Komisji Rewizyjnej c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia d) minimum 2 razy w roku 10. Walne Zebranie musi się odbyć najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia lub zaistnienia warunków wymienionych w pkcie 9. 11. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 12. Odwołanie niektórych lub wszystkich członków Zarządu następuje większością 3/4 głosów przy udziale co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. § 7. Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech ławników. 2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się na I Walnym Zebraniu Członków stosując odpowiednio § 6. pkt 3. 3. Nie można łączyć funkcji ławnika i członka Zarządu. 4. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie, podejmując decyzje większością głosów. 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. § 8. Podejmowanie uchwał 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ważna, jeżeli: a) spełnione są warunki przewidziane w § 6. pkt 9 b) została podjęta większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej 4 c) została podpisana przez przewodniczącego obrad na znak, że jej tekst jest prawdziwy lub jeżeli cały jej tekst jest przytoczony w protokole zebrania, podpisanym przez przewodniczącego obrad i protokolanta d) nie zostanie zakwestionowana przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej podjęcia i skierowana do ponownego rozpatrzenia § 9. Finanse Stowarzyszenia 1. Członków Stowarzyszenia obowiązuje roczna składka płatna do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ( z zastrzeżeniem § 3. pkt 5 b) 2. Wysokość składki uchwala Zarząd kierując się niezbędnymi potrzebami Stowarzyszenia. 3. Podstawą finansów Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym jest budżet. 4. Majątek Stowarzyszenia tworzą: a) składki członkowskie b) darowizny c) spadki d) zapisy e) dochody z własnej działalności f) dochody z innych form działalności 5. Pisemne zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia powyżej 1000,- PLN wymagają dla swej ważności podpisów Skarbnika oraz Prezesa Stowarzyszenia lub jego Zastępcy. 6. Do podpisywania rachunków uprawniony jest Skarbnik z zastrzeżeniem pktu 5. 7. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel dobroczynny związany z przedmiotem działalności Stowarzyszenia określony w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. 8. Zarząd zdaje sprawozdanie z realizacji budżetu przed Walnym Zebraniem Członków. § 10. Zmiana Statutu 1. Zmiany Statutu może dokonać jedynie Walne Zebranie Członków. 2. Interpretacja Statutu należy do kompetencji Zarządu. § 11. Rozwiązanie Stowarzyszenia 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków.

bottom of page